1. A szolgáltató

Nagy Éva E.V. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 1111, Bp. Lágymányosi utca 12. fsz/2.

Email: harmoniabanonmagammal@gmail.com

Weblap: www.harmoniabanonmagammal.hu

Adószáma:

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak Nagy Éva Egyéni vállalkozó által tett ajánlatokra, az általa kínált szolgáltatásokra, valamint minden a Szolgáltató által a honlapról bejelentkező klienssel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

Köszönöm, hogy tájékozódik a szolgáltatás igénybevételéről a honlapon és ezt a dokumentumot is alaposan átolvassa.

A mentálhigiénés segítő beszélgetésre időpont egyeztetés, bejelentkezés a +36 70 656 2152 telefonszámon és a harmoniabanonmagammal@gmail.com e-mail címen, illetve a honlapon megadott levelező ablakban és időpont foglaló rendszerben történik. Ezek használata a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti.

2. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő/Bejelentkező a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel, bejelentkezéssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

3. A szolgáltatás tárgya, bejelentkezés

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapon aktuálisan található személyes és online mentálhigiénés segítő beszélgetésre kínált lehetőség, melyre Szolgáltatóhoz be lehet jelentkezni.

A Szolgáltató vállalja, hogy emailen történő bejelentkezés esetén 24 órán belül válaszol a megrendelő által megadott email címre. Telefonon történő bejelentkezés esetén amennyiben Szolgáltató nem tudja felvenni a hívást, 24 órán belül visszahívja a megrendelőt, vagy üzenetben kommunikál vele. Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a megrendelővel a mentálhigiénés segítő beszélgetés pontos időpontjának és helyszínének egyeztetése céljából.

A Szolgáltató köteles minimum 2 lehetséges találkozási alkalmat felajánlani a bejelentkezéstől számított 30 napon belül. Amennyiben nincs szabad időpontja Szolgáltatónak, így várólistára veszi fel Bejelentkezőt.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (így különösen azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Emailen történő bejelentkezés:

Az honlapon keresztül emailen történő bejelentkezéshez Bejelentkező meg kell adja:

– Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév), email cím.

Ezt követően a Bejelentkezőnek jogában áll elállni a találkozástól. Megbeszélt időpont esetén Bejelentkező legkésőbb a találkozást megelőző 48 órán belül mondhatja le az egyeztetett időpontot. 48 órán belül lemondás esetén a díj 50%-a, 24 órán belüli lemondás esetén a teljes díj kiszámlázásra kerül, legkésőbb a következő találkozáskor. Kivételt képez ez alól az első bejelentkezés. Első bejelentkezés és az első találkozás időpontja fizetési kötelezettség nélkül lemondható.

Az igénybe kívánt venni szolgáltatás főbb jellemzőit a honlapon található leírás tartalmazza. A honlap és a szolgáltatások téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

– olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a bejelentkezést leadja

– megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

1. Jogi nyilatkozat

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi szolgáltatás megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

2. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott, de a jogviszonyt érintő további lényeges kérdésekben a hatályos magyar jogszabályi előírásokon túl a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő/Bejelentkező a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között:

     harmoniabanonmagammal@gmail.com

     1111, Bp. Lágymányosi utca 12. fsz./2

     +36 70 656 2152

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Szolgáltatás díjazása

Bejelentkezőnek Szolgáltató részére a személyesen vagy online történő mentálhigiénés segítő beszélgetést követően kell kifizetnie készpénzben, vagy banki átutalással. Szolgáltató minden esetben számlát állít ki Bejelentkező részére. Szolgáltató a számlát személyesen adja át, vagy online számlázó rendszeren keresztül küldi meg Bejelentkezőnek az általa megadott email címre. Számlához Bejelentkező köteles megadni valós nevét és címét.

Átutalás esetén Szolgáltató OTPBanknál vezetett számlájára történik a díj kifizetése.

Első bejelentkezés és az első találkozás időpontja fizetési kötelezettség nélkül lemondható.

4. Adatvédelmi tájékoztatás

A honlap látogatója, mint a szolgáltatást igénybe vevő Bejelentkező kliens hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a Bejelentkező által megadott és a felek közötti eljárásban (kapcsolatfelvétel, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa. A szolgáltatást igénybe vevőkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles tevékenység. A kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli Szolgáltató, mint Adatkezelő is egyben, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályok miatt felmerülő szükséges eseteket (pl. könyvelés). Kijelentem, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogom a kapott adatokat kezelni és nyilvántartani.

Az adatkezelésre külön Jogi nyilatkozat irányadó, amely ITT található.

Budapest, 2022. június 27.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com